Publikacja recenzowana

Nadesłane teksty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii bądź czasopiśmie Sztuka Leczenia.

Autorzy publikacji otrzymają dostęp do elektronicznej wersji monografii.

Tekst publikacji należy przygotować zgodnie z podanymi poniżej zasadami.

 

Zasady dotyczące przygotowania tekstów

 

 1. Składane do druku teksty powinny spełniać następujące wymagania:
  1. Artykuł nie powinien przekraczać 1 ark. wydawniczego (40 000 znaków ze spacjami), wraz z literaturą, tabelami, rycinami i załącznikami. 
  2. Teksty powinny być zapisane w edytorze MS Word, czcionka 12 pkt. z zachowaniem podwójnej interlinii. Tabele i ryciny należy zamieścić w tekście (nie załączać oddzielnie). 
  3. W pracach empirycznych należy zachować następujący układ treści:
 • Tytuł artykułu, inicjały imion i nazwiska autora/autorów, afiliacje, email autora do korespondencji; w przypisie – noty odautorskie (np. dot. źródeł finansowania, podziękowania)
 • Streszczenie (max. 250 wyrazów) i słowa kluczowe (max. 5) w j. angielskim.
 • Układ treści w pracach empirycznych: Wstęp/Wprowadzenie; Materiał (Grupa badana, Narzędzia pomiaru); Wyniki; Podsumowanie/ Dyskusja wyników; Piśmiennictwo.
 • W pracach poglądowych należy wprowadzać śródtytuły, informujące o zawartej treści.   
 • Odwołania do literatury w tekście powinny zawierać najpierw nazwisko autora(ów), rok wydania, oraz strony w przypadku cytatów, np. (Smith, Jankowski, 2006, s. 16). W przypadku większej liczby niż 3 autorów, zapis ograniczamy do nazwiska pierwszego autora, np.: (Stevenson i in., 2009).
 • Literaturę zestawiamy w porządku alfabetycznym na końcu tekstu, zgodnie z następującymi wzorami:

Ashley V.,  Swick D. (2009). Consequences of emotional stimuli: Age differences on pure and mixed blocks of the emotional Stroop. Behavioral and Brain Functions, 5, 14, doi:101186/1744-9081-5-14

Carstensen L.L. (2006). The influence of a sense of time on human development. Science, 312, 1913-1915.

Overton V.D.,  Brown H.G. (red.)(2010). Temperament and emotions. New York: Wiley.

Person R. (2009). The role of primary and secondary appraisal in the negative emotions. W:  V.D. Overton, H.G. Brown (red.), Temperament (s.24-59). New York: Wiley.

 1. Przekazanie materiałów do Redakcji jest równoznaczne z oświadczenie autorów, że praca nie była nigdzie publikowana i nie została skierowana do innej Redakcji.
 2. Prawa do przedłożonych publikacji przechodzą na wydawcę, również w zakresie rozpowszechniania elektronicznego. W przypadku wykorzystania we własnej pracy obcych utworów Autorzy są zobowiązani załączyć zgodę na przedruk danego utworu albo jego fragmentu (tabel, rycin, cytatów przekraczających 400 słów itp.) od osób i/lub instytucji posiadających stosowne prawa do przedruku.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia poprawek stylistycznych i nieprzyjęcia do druku tekstów niespełniających standardów prac naukowych.